wow 베트남어

발음
n. tiếng mèo kêu, chó tru, việc lạ lùng, không chê được

예문

Wow, Daniel has put on a lot of weight since the last time I saw him.
Chà, Daniel đã tăng cân rất nhiều kể từ lần sau cùng tôi gặp anh ấy.
발음 발음 발음 Report Error!

동의어
achievement: success, smash, knockout, click, hitdictionary extension
© dictionarist.com