year 베트남어

발음
n. năm

예문

It's quite difficult to master French in 2 or 3 years.
Rất là khó để thành thạo tiếng Pháp trong hai hay ba năm.
발음 발음 발음 Report Error!
We went to London last year.
Chúng mình đi qua London năm vừa rồi
발음 발음 발음 Report Error!
Years ago, she used to hang around with a bunch of bikers.
Vài năm trước, cô ta từng chơi với một đám lái mô-tô.
발음 발음 발음 Report Error!
There are four seasons in a year: spring, summer, fall and winter.
Một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông.
발음 발음 발음 Report Error!
There will be an economic crisis at the end of this year.
Sẽ có một đợt khủng hoảng kinh tế vào cuối năm nay.
발음 발음 발음 Report Error!
Last year saw a big political change in Japan.
Năm ngoái, tôi đã chứng kiến một cuộc thay đổi chính trị lớn ở Nhật Bản.
발음 발음 발음 Report Error!
Our school was founded in the 20th year of Meiji.
Trường chúng tôi được thành lập vào năm thứ 20 đời Minh Trị.
발음 발음 발음 Report Error!
I lived for years and years.
Tôi sống từ năm này qua năm khác.
발음 발음 발음 Report Error!
He has been dead for ten years.
Ông ta chết được 10 năm rồi.
발음 발음 발음 Report Error!
My father will travel abroad next year.
Cha tôi sẽ đi du lịch nước ngoài vào năm sau.
발음 발음 발음 Report Error!

동의어
a period of time containing 365 (or 366) days: period, civil year, Holy Year, financial year, common year, decennium, 365 days, decennary, New Year, decade, fiscal year, intercalary year, period of time, 366 days, year of grace, bissextile year, time period, yr, leap year, annum, Y2K, calendar year, off year, twelvemonth, Christian year, church year
used of the fourth and final year in United States high school or college: senior, last
operating or continuing throughout the year: year-around
the end of a calendar year: end, ending
completing its life cycle within a year: annual
having a life cycle lasting two seasons: biennial
used of the second year in United States high school or college: intermediate, sophomore
a period of time occupying a regular part of a calendar year that is used for some particular activity: academic year, period, period of time, school year, time perioddictionary extension
© dictionarist.com