devotion 폴란드어

발음
n. nabożeństwo, poświęcenie, oddanie, kult

예문

The healthcare sector is clearly an important sector; we have to give it a lot of devotion and attention.
Sektor opieki zdrowotnej jest z pewnością ważnym sektorem; musimy poświęcić mu dużo uwagi i zaangażowania.
발음 발음 발음 Report Error!
We therefore affirm our absolute support for the purpose of the Court and our devotion to human rights and international humanitarian law and wish the review conference in Uganda every success.
Dlatego zapewniamy o naszym pełnym poparciu dla Trybunału oraz naszym oddaniu sprawie praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego i życzymy owocnej konferencji w Ugandzie.
발음 발음 발음 Report Error!
Because of their devotion to science, women should not give up their natural purpose of creating a family and being mothers.
Kobiety nie powinny odrzucać swoich naturalnych potrzeb tworzenia rodziny i potrzeb macierzyńskich w związku z poświęceniem się nauce.
발음 발음 발음 Report Error!
First of all I wish to thank my colleague Karl-Heinz Florenz for his outstanding work and his constant devotion to this issue.
Po pierwsze, chciałbym podziękować mojemu koledze, panu posłowi Karlowi-Heinzowi Florenzowi za wyjątkową pracę i nieustanne poświęcenie dla sprawy.
발음 발음 발음 Report Error!
Many remain unknown, but the bravery and devotion of all of them deserve to be remembered.
Wielu pozostało nieznanych, ale odwaga i poświęcenie wszystkich zasługuje na pamięć.
발음 발음 발음 Report Error!

동의어
feelings of ardent love: love, devotedness
commitment to some purpose: cultism, fetich, loyalty, commitment, party spirit, allegiance, hobbyism, dedication, fetish
(usually plural) religious observance or prayers (usually spoken silently): Stations, Stations of the Cross, novena, bhakti, supplication, prayer
religious zeal; the willingness to serve God: topolatry, lordolatry, symbololatry, idolatry, worship, veneration, cultism, worship of man, Bible-worship, gynaeolatry, symbolatry, miracle-worship, anthropolatry, symbol-worship, verbolatry, thaumatolatry, grammatolatry, woman-worship, word-worship, bibliolatry, place-worship, gyneolatrydictionary extension
© dictionarist.com