trench 폴란드어

발음
n. rów, bruzda, transzeja, okop
v. przekopać rowami
a. okopowy

예문

The European Union is where we settle the disputes, where young men previously resolved them by killing each other in trenches.
Unia Europejska jest miejscem, w którym rozstrzygamy spory, jakie młodzi ludzie wcześniej rozwiązywali zabijając się wzajemnie w okopach.
발음 발음 발음 Report Error!
For example in the Kadet Trench and in the Bosphorus, as one of my fellow Members has mentioned, there should in future be compulsory pilotage.
Jak wspomniał jeden z kolegów posłów, na przykład w Rowie Kadeta i w cieśninie Bosfor należałoby w przyszłości wprowadzić obowiązkowy pilotaż.
발음 발음 발음 Report Error!
The units of about 100 troops, most of them Nigerian, fought off the first attack before falling back to trenches, firing through the night until their ammunition ran out.
Jednostki około 100 oddziałów, w większości nigeryjskie, odparły pierwszy atak zanim skryły się w okopach, skąd strzelały przez całą noc aż skończyła im się amunicja.
발음 발음 발음 Report Error!
If we persevere now, then the European Union will dominate this market for decades to come, hence this appeal to the European manufacturers to abandon the trenches and go on the offensive.
Jeżeli będziemy kontynuować nasze wysiłki, Unia Europejska zdominuje ten rynek na całe dziesięciolecia. Stąd apel do europejskich producentów, by wyszli z okopów i przeszli do ofensywy.
발음 발음 발음 Report Error!

동의어
fortification: defense, bulwark, palisade, dike, stockade, fortdictionary extension
© dictionarist.com